برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3633)

2-4-بخش چهارم:آزمایش های واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلوراید642-4-1-واجذب:652-4-2-جذب:662-4-3-مراحل آزمایش:672-5-بخش پنجم: آزمایش های جذب و واجذب متوالی UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلوراید732-5-1-آزمایش اول جذب و واجذب732-5-2-آزمایش دوم جذب و واجذب752-5-3-آزمایش سوم Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3632)

فهرست طیفهافصل سوم: بحث و نتیجه گیریطیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67طیف 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68طیف 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69طیف 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی Read more…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3631)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ322-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده34فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1-هدف تحقیق363-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده363-2-1- مدل ارائه Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3630)

2-4-1) الگوریتم ژنتیک (GA)……………………………………………………………………………………………………………………………….23 2-4-1-1) اصول الگوریتم‌های ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………24 2-4-1-2) روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………….252-5) ایجاد مدلهای آماری 26 2-5-1) رگرسیون خطی چندگانه…………………………………………………………………………………………………………..26 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) Read more…

پایان نامه

مقاله c (3629)

2-4 نتیجه گیری46فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)3-1مقدمه…………………………………………………………… 483-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان483-3 تنوع قومی در ایران و علل آن523-4 علل گونا گونی قومی Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3628)

3 – 4 تهدید تمدن ها از داخل …………………………………………………………………………………………………………………………. 703 – 5 شکاف تمدن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 713 – 6 الگوی نظریه فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 713 – 7 سیاست از نگاه نظریه ی فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………. 743 – Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3627)

نتیجه گیری43فصل دوم : بحران هویت قومی در ایرانمقدمه454-2-1-عوامل بحران هویت قومی464-2-2-عوامل اجتماعی بحران464-2-2-1-تعدد و تنوع قومی464-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش474-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی474-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک)484-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی Read more…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3625)

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………614-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..664-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC684-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..694-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….715-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..725-3محدودیتهایتحقیق………………………………………………………………………………………………………735-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌های مختلف…………………………………………………..44شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3624)

2-1-۳-۲-۲-۱.درختِ بل36 2-1-۳-۲-۲-۲. افراز گراف38 2-1-۳-۳. روش‏های مبتنی بر پیکره40 2-1-۳-۴. روش‏های جایگزین44 2-1-۳-۴-۱. روش هم‏آموزی44 2-1-۳-۴-۲. مدل احتمالاتی مرتبه اول46 2-1-۳-۴-۳. رتبه‏بندی47 2-1-۳-۴-۴. فیلدهای تصادفی شرطی49 2-1-۳-۴-۵. خوشه‏بندی512-1-۴. جمع‏بندی56فصل 2: بخش دوم572-2-۱. پیکره نشانه Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3623)

2-9- فنون داده‌کاوی322-9-1- یافتن خودکارخوشه‌ها342-9-1-1-نقاط قدرت این روش342-9-1-2-نقاط ضعف342-9-1-3- کاربرد342-9-2- درخت‌های تصمیم‌گیری و استقرا قاعده‌ای352-9-2-1-نقاط قوت35 سایت منبع پایان نامه 2-9-2-2-نقاط ضعف روش درخت‌تصمیم‌گیری352-9-2-3-کاربرد362-9-3- شبکه‌های عصبی362-9-3-1- نقاط قوت شبکه‌های عصبی مصنوعی362-9-3-2- نقاط ضعف شبکه‌عصبی372-9-3-3-کاربرد372-10- درجه‌بندی Read more…

پایان نامه

مقاله c (3622)

9-2 کارت امتیاز متوازن3510-2 . شاخص3511-2. داشبورد361-11-2. داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت382-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان3812-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه میتوان دو نقش در نظر گرفت381-12-2. ارزیابی زمینه و محیط392-12-2. Read more…